திருவுருவபடம்

News & Events

திருவுருவபடம்

Potrait of the Servant of God John Peter Potrait of the Servant of God John Peter Potrait of the Servant of God John Peter

✝️ அமல ஆசிரமம் பங்கு திருவாளர் சோலை புனித மங்கள அன்னை ஆலய வளாகத்தில் இறைஊழியர் ஜான் பீட்டர் திருவுருவபடம் மக்களின் வணக்கத்திற்க்காக நிறுவப்பட்டது.

✝️ The portrait of the Servant of God John Peter was installed at Thiruvalarsolai, Amalashram Parish, Trichy-06.

Recent Posts: